Thường trực Đoàn Chủ tịch

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM KHÓA IX (2022-2027)

 

Chủ tịch Tổng hội:

 

TS. Đặng Việt Dũng

(Email: dangvietdungdng@gmail.com)

 

Các Phó Chủ tịch:

KS. Tống Văn Nga

(Email: tongvanngavrea@gmail.com)

GS.TSKH Nguyễn Văn Liên

(Email: nvlienbxd@gmail.com)

TS. Hoàng Văn Thắng

(Email: thanghoangvan59@gmail.com)

Tổng thư ký:

ThS. Phạm Khắc Thưởng

(Email: thuongpk@yahoo.com)

 

 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam