Hội thảo

Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn...

14:51 - 15/10/2021

Theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021-2030 đạt 1,032 tỷ m2. Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị.