Bộ luật và Nghị định

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở 2014: Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã...

14:36 - 14/10/2021

Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Sau hơn 6 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay một số quy định đã không còn phù hợp thực tế; có những nội dung còn thiếu quy định, chưa điều chỉnh được hết các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Để giải quyết những bất cập trên, Bộ Xây dựng đang đề nghị sửa...