Giới thiệu chung

Tổng hội Xây dựng Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, và là thành viên Hội đồng Điều phối các Hội kỹ thuật xây dựng Châu Á (ACECC).

 

TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM

Vietnam Federation of Civil Engineering Associations - VFCEA

Thành lập ngày 24 tháng 8 năm 1982

Địa chỉ: 625 La Thành, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại Văn phòng: 024.38314733

Fax: 024.38314735

E-mail: tonghoixdvn@yahoo.com.vn

Website: http://www.tonghoixaydung.vn

Tổng hội Xây dựng Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, và là thành viên Hội đồng Điều phối các Hội kỹ thuật xây dựng Châu Á (ACECC).

Các danh hiệu được Nhà nước trao tặng:

- Huân chương Lao động hạng hai (1997)

- Huân chương Lao động hạng nhất (2002)

- Huân chương Độc lập hạng ba (2007)

- Huân chương Độc lập hạng ba (lần thứ 2) (2012)

Tổng hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể, Chi hội và hội viên là các công dân Việt Nam là chuyên gia đầu ngành về xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam được gia nhập các tổ chức Hội cùng chuyên ngành trong khu vực và Quốc tế.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Đoàn Chủ tịch:

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm trình Đoàn Chủ tịch thông qua trước khi trình hội nghị BCH TW Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Chuẩn bị các nội dung, chương trình công tác hàng quý, năm của Đoàn Chủ tịch và của từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

Trình Đoàn Chủ tịch việc quyết định thay đổi nhân sự là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam trước khi xin ý kiến của BCH TW Tổng Hội.

Quyết định công nhận hội viên tập thể, chi hội, hội viên, hội viên danh dự và cấp thẻ hội viên.

Quyết định khen thưởng, kỷ luật theo các hình thức đã được Đoàn Chủ tịch quy định.

Quyết định bổ nhiệm các chức vụ Phó Ban, Phó Văn phòng, thành viên các Ban trực thuộc.

Quyết định thành lập, giải thể các đơn vị phụ thuộc.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

1. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên trong việc tập hợp, động viên và giúp đỡ các cán bộ chuyên ngành về xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức góp phần đưa ngành xây dựng Việt Nam từng bước hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

2. Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng; tham gia ý kiến về việc xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển khoa học có liên quan đến chuyên ngành xây dựng;

3. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, lập các dự án ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào sản xuất và đời sống, tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng;

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật cho hội viên;

5. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên và hội viên theo đúng Điều lệ Tổng hội và theo quy định của pháp luật;

6. Đại diện cho các Hội thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội;

7. Được gây quỹ của Tổng hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động;

8. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước về xây dựng.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam